Distriktsstämma 8 december 2018

Välkommen till MP Hallands distriktsstämma!

Datum: 8 december 2018

Tid: 13.00 - 15.00

Plats: A1 i stadshus A, Engelbrektsgatan 15, Varberg

Kallade är valda ombud från lokalavdelningarna. Det är dessa som får rösta. Alla medlemmar har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.


I och med vårt valtekniska samverkan med S och V så har vi nu några regionala platser att tillsätta.

Regionstyrelsen, ersättare

Regionstyrelsen leder och samordnar regionens arbete, med särskilt ansvar för regionala utvecklingsfrågor och att hälso- och sjukvården och tandvården bedrivs enligt de mål som regionfullmäktige satt upp. Regionstyrelsen har också uppsyn över de bolag som regionen helt eller delvis äger. Regionstyrelsen har 15 ordinarie ledamöter, och 9 ersättare.

Hallands länsmuseum, ersättare

http://www.hallandslansmuseer.se/

Driftnämnd Hallands sjukhus, ledamot

Hallands sjukhus ansvarar för den specialiserade somatiska vården i Halland. Hallands sjukhus består av akutsjukhusen i Halmstad och Varberg samt den planerade verksamheten som bedrivs av Kungsbacka och Falkenberg.Politisk nämnd för Hallands sjukhus är Driftnämnden Hallands sjukhus.


Utdrag stadgar:

9.1 Valberedningen ska, tillsammans med fullmäktigegruppen, bereda alla val till förtroendeuppdrag som tillsätts av regionfullmäktige, utom sådana där endast fullmäktigeledamöter är valbara eller som är att betrakta som följduppdrag till ett annat uppdrag.

10.3 Distriktsstämman väljer personer till regionuppdragen på förslag från fullmäktigegruppen och valberedningen.Valberedningens och fullmäktigegruppens förslag:

Ersättare regionstyrelsen: Vi vill att Svein Henriksen väljs till den platsen. Som vi ser det finns bara Svein och Maria Losman att välja på för kopplingen till att sitta i fullmäktige är viktig.

Ledamot Hallands sjukhus: Vi vill att Stefan Edlund väljs till den platsen. Stefan sitter där nu, vi får en kontinuitet och kan ta tillvara erfarenhet. Dessutom vill vi att Varberg ska vara representerade i regiongruppen med tanke på att de inte finns i kommunfullmäktige längre.

Ersättare Länsmuseet: Vi vill att Lena Angviken väljs till den platsen. Vi behöver en erfaren person som är väl insatt i kulturfrågorna och som kan stå emot glidningarna som SD försöker åstadkomma i kulturpolitiken. Dessutom vill vi att Laholm ska vara representerade i regiongruppen.Förslag till dagordning:

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av mötesordförande

§ 3 Val av sekreterare

§ 4 Val av justeringspersoner och rösträknare

§ 5 Fastställande av röstlängd

§ 6 Fastställande av mötets behöriga utlysande

§ 7 Godkännande av dagordning

§ 8 Val av ersättare i regionstyrelsen

§ 9 Val av ersättare i Hallands länsmuseum

§ 10 Val av ledamot i driftnämnd Hallands sjukhus

§ 11 Val av sammankallande i valberedningen

§ 12 Fördelning av ombud till kongressen

§ 13 Inspel till riksvalberedningen för beredningen av språkrörsvalet på kongressen

§ 14 Mötet avslutas


Fördelning av ombud till kongressen

Förslaget är att liksom tidigare år låta Hylte och Laholm utgöra en valkrets och övriga lokalavdelningar egna valkretsar vilket ger följande fördelning:

Kungsbacka 2 ombud

Halmstad 2 ombud

Varberg 1 ombud

Falkenberg 1 ombud

Laholm/Hylte 1 ombud


Urklipp från beräkning:

                 
  Välj partidistrikt: Halland   Alla medlemssiffror avser 2018-10-31.    
  Totalt antal medlemmar: 283    
  Totalt antal ombud: 7    
  Totalt antal avdelningar: 6    
  Avdelningar utan ombud: 0   Alla valkretsar måste få minst ett ombud.  
                 
  Lokalavdelning Medlemmar Valkrets Medlemmar i valkretsen Avdelningar i valkretsen Ombud till valkretsen Medl/ombud i valkretsen  
  Falkenberg 38                                     Falkenberg 38                     1                 1                     38  
  Halmstad 90                                     Halmstad 90                     1                         2                     45  
  Hylte 12                                     Hylte/Laholm 26                     2                 1                     26  
  Kungsbacka 67                                      Kungsbacka 67                                 1                 2                     34  
  Laholm 14                                     Hylte/Laholm 26                     2                 1                     26  
  Varberg 62                                     Varberg 62                     1                 1                     62  Comments