Årsstämma 2019‎ > ‎

Anmodan att nominera inför val på årsstämman MP Halland

Snart är det dags för en ny årsstämma för MP Halland och som brukligt är kommer vi att förrätta en del val. Valberedningen vill på detta sätt uppmärksamma att det är dags att att nominera sig själv eller andra medlemmar. Vi ska presentera vårt förslag tillsammans med övriga handlingar senast den 10/3 och därför har vi satt sista möjlighet att nominera till 21/2.

Hör av dig till någon av oss i valberedningen, via e-post eller telefon (vi föredrar e-post dock).

Ingegärd Salmose, ingegard.salmose@mp.se, 0707-183738

Marie Ekholm, marie.ekholm.mp@gmail.com

Tommy Nilsson, tommy@arconge.se

 

Följande uppdrag finns att söka, fortsätt nedåt för att läsa mer om vart och ett av dem. 

Distriktsordförande

Vice distriktsordförande

Distriktskassör

Distriktsstyrelse

Revisorer

Representant till riksvalberedningen

Jämställdhets- och mångfaldsambassadörer

 

Distriktsstyrelsen ska vara minst sju personer stor (de tre specifika uppdragen samt fyra ledamöter).

Samtliga ledamöter i distriktsstyrelsen ska aktivt delta i styrelsens verksamhet samt agera som länk mellan partidistriktet och lokalavdelningarna.

Distriktsstyrelsens uppgift är i huvudsak att utveckla och förvalta partidistriktets verksamhet och tillgångar liksom att kalla till distriktsstämma, verkställa dess beslut och återrapportera till densamma.

På ett annat plan har distriktsstyrelsen i uppdrag att stötta och samråda med fullmäktigegruppen, lokalavdelningarna och riksorganisationen.

Under våren är det EU-val och det kommer att vara en del i distriktets arbete.

 

-Distriktsordförande

Ordförandes uppdrag är att leda och samordna arbetet för distriktsstyrelsen, arbetsleda personal och vara arbetsgivarens representant. Ordförande har även ett särskilt ansvar för att hantera dokumentation och beslutsuppföljning.

Uppdraget är arvoderat till 10%. Arvoderingen beräknas som en ekvation på prisbasbeloppet.

 

-Vice distriktsordförande

Bistår ordförande i att planera styrelsens arbete, inträder i ordförandes ställe vid dennes frånvaro.

 

-Distriktskassör

Hanterar transaktioner och redovisar ekonomin inför styrelsen. Om det finns löner till anställda eller arvoderade att betala ut hanteras även detta av kassören.

 

-Revisorer

Minst två revisorer ska väljas att granska distriktets verksamhet och räkenskaper.

 

-Representant till riksvalberedningen

Riksvalberedningens uppdrag är brett och går ut på att hitta personer dels till det interna arbetet i riksorganisationen i partistyrelse men också för tillsättning av lämpliga personer i externa uppdrag exempelvis i statliga nämnder och styrelser.

Riksvalberedningens informationssidor finns att läsa på http://medlem.mp.se/Organisation/valberedning

 

-Jämställdhets- och mångfaldsambassadörer

Ambassadörerna arbetar för att jämställdhets- och mångfaldsfrågorna sprids och prioriteras i partidistriktet. Ambassadörerna förväntas även stötta enskilda politiker i deras värv.

Jämställdhets- och mångfaldskommitténs informationssidor finns att läsa på http://jmk.medlem.mp.se

 

Ställ gärna frågor eller kom med förslag till någon av oss i valberedningen.

Hälsningar

Valberedningen i Halland

Comments