Årsstämma 2019

Välkommen till årsstämma för Miljöpartiet Halland 2019


Datum: söndagen den 24 mars

Tid: 12.00 - 17.00 (lunch kl. 12-13, anmälan krävs)

Plats: Strandgatan 20, Halmstad


Program

12.00-13.00 Lunch i restaurangen

13.oo-15.00 Stämmoärenden

15.00-15.15 Fika

15.15-15.45 Regionpolitik, samt övrigt på gång i distrikt och på riks.

15.45- senast 17.30     EU-valet. Info och pepp!

                    Språkrörskandidatsutfrågning

                  (Med reservation för ändringar)

        

Anmälan för beräkning av lunch/fika till halland@mp.se senast 14 mars.

Lokalavdelningarna anmäler sina ombud.


Lokalavdelningarnas stämmoombud är de som är röstberättigade men alla medlemmar är välkomna att delta på mötet och har yttranderätt och förslagsrätt.


Årsstämmoärenden

Följande behandlas på årsstämman:

• Val av mötesfunktionärer

• Fastställande av röstlängd

• Fastställande av stämmans behöriga utlysande

• Fastställande av dagordning

• Propositioner från distriktsstyrelsen

• Motioner

• Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse

• Revisorernas berättelse

• Fastställande av resultat- och balansräkning

• Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen

• Fullmäktigegruppens verksamhetsberättelse

• Fastställande av verksamhetsplan och budget

• Fastställande av distriktsstyrelsens, revisionens och valberedningens storlek

• Val av distriktsordförande

• Val av vice distriktsordförande

• Val av distriktskassör

• Val av distriktsstyrelse

• Val av revisorer

• Val av representant till riksvalberedningen

• Val av jämställdhets- och mångfaldsambassadörer

• Val av valberedning, varav en sammankallande

• Övriga frågor


Handlingar

Handlingarna kommer att finnas på medlemswebben senast två veckor innan årsmötet. En påminnelse kommer skickas ut via e-post när handlingarna är tillgängliga.


Motioner

Motioner till stämman skickas senast den 24 februari till halland@mp.se.


Nominera eller kandidera

Vill du själv kandidera, eller nominera någon annan medlem, till ett uppdrag av de som ska väljas på årsstämman? Hör i så fall av dig till valberedningens sammankallande, ingegard.salmose@gmail.com. Se mer info om nominering här: http://halland.medlem.mp.se/aarsstaemma-2019/anmodan-att-nominera


Nomineringar eller kandidaturer till att bli valberedare skickas till: sophia.nilsson@mp.se.


Reseersättning

https://docs.google.com/a/mp.se/forms/d/1zCxJMhBC0-9Ct8lQV_tTAt3ygz57ufNMJbFdY4D2j80/viewformVälkommen!


———

Miljöpartiet de gröna Halland